O stronie

 Założenia ogólne:

Blog prowadzony w celu edukacyjnym i absolutnie niekomercyjnym. Zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań przeciwko kopiowaniu treści bez zgody lub/i podania autora oraz odnośnika do witryny.

Strona jest zbiorem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Teksty tworzone są w oparciu o artykuły, publikacje i filmy. Całość jest redagowana przez moją osobę i umieszczana na stronie. Fotografie są według mojej wiedzy bez licencji i dostępne do celów niekomercyjnych. Jeśli jednak znajdziesz tu zdjęcia, które należą do ciebie i nie zgadzasz się na ich wykorzystanie, proszę o informację. Wszelkie materiały tego typu zostaną niezwłocznie usunięte. Blog jest całkowicie amatorskim projektem i pomimo starań jak również dobrej woli, wszelkie fakty i informacje, mogą nie być pozbawione błędów lub przekłamań. Moje opinie są zaznaczone i nie są przedstawiane jako wartości historyczne.

Blog trafił do wykazu stron na miesiąc sierpień 2015 serwisu "Ciekawostki Historyczne"


Uwagi, zastrzeżenia lub propozycje, proszę kierować na mój adres e-mail: okruchyhistorii@gmail.com
Prowadzę również Fan-Page OkruchyHistorii na FB.

Reklama na YT.

  
Copyright © 2015 - 2019, Okruchy Historii. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania treści bez zgody autora.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulacje prawne:


Oświadczenie odnośnie praw autorskich do fotografii:


Zdjęcia wykonane przed rokiem 1952.

Zgodnie z art. 2 § 1 dawnego PrAut (z 10 lipca 1952 roku) utwór, wykonany sposobem fotograficznym lub do fotografii podobnym, jest przedmiotem prawa autorskiego, tylko w tedy jeżeli na utworze uwidoczniono wyraźnie zastrzeżenie prawa autorskiego. Nadto art. 2 § 2 dawnego PrAut wymaga oznaczenia daty wykonania utworu, jednakże jej brak pociąga za sobą jedynie skutek przerzucenia na autora ciężaru udowodnienia tego, że osoby trzecie wiedziały, że czas trwania prawa autorskiego jeszcze nie upłynął. Na gruncie ustawy z 1952 r. zdjęcie podlegało ochronie przez 25 (obecnie 70) lat od pierwszej publikacji. Potem znajduje się w domenie publicznej.
Przepisy dawnego PrAut nadal mają zastosowanie do dzieł powstałych w czasie obowiązywania tego właśnie prawa. Bardzo istotne znacznie ma w tym względzie orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r. (I CKN 654/2000, LexPolonica nr 361629): „Przewidziane w art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm.) odnowienie i przedłużenie zakresu ochrony autorskich praw majątkowych dotyczy tylko takich praw, które według ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. 1952 r. Nr 34 poz. 234 ze zm.) przysługiwały twórcy, lecz na skutek upływu czasu wygasły.”. Jeżeli zatem dzieło fotograficzne powstało pod rządami dawnego PrAut i pomimo wykazywania cech twórczych nie zostało objęte notą copyright, to przepisy przejściowe PrAut nie powodują odnowienia praw autorskich, jak to ma miejsce w przypadku innych dzieł, np. literackich. Tego rodzaju utwory należą zatem do tzw. domeny publicznej, co oznacza, iż można z utworów tych korzystać bez zezwolenia twórcy.
 Wraz z nabyciem odbitki zdjęcia w postaci papierowej, nie dokonujemy nabycia praw autorskich majątkowych do tego zdjęcia. Zgodnie z art. 52 ustawy, jeśli umowa nie stanowi inaczej, nabycie egzemplarza utworu nie stanowi nabycia praw majątkowych do utworu. Nabycie odbitki zdjęcia przedwojennego sprawia, że jesteśmy właścicielem przedmiotu, a nie utworu. W przypadku kliszy, czyli przypuszczalnie oryginału utworu (klisz też może być kilka), sytuacja nie różni się od właściciela odbitki.

Zdjęcia wykonane między 1957 rokiem a 1994.

Według obecnie obowiązującej ustawy, na podstawie ar. 124 ust.1 pkt 3 funkcjonuje tzw. „odżycie praw” – wraz z nadejściem daty 4 maja 1994 r. wygasłe wcześniej prawa autorskie majątkowe zaczęły ponownie obowiązywać i trwają od tej daty do czasu upłynięcia ochrony przewidzianej w nowym prawie autorskim. Prawa wróciły więc do twórców, jednak tylko jeśli poprzednio dokonali zastrzeżenia praw na zdjęciu – w przeciwnym wypadku nigdy nie były chronione, a więc nie ma praw, które mogłyby wrócić.

Zgodnie z art. 36 ustawy, prawa autorskie wygasają po upływie 70 lat od:

  • śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
  • w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
  • w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia;

Zdjęcia wykonane po roku 1994

Utwory fotograficzne chronione są aktualnie tak samo, jak dzieła literackie czy muzyczne.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 PrAut przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Aktualnie utwór fotograficzny podlega ochronie niezależnie od tego, czy autor wprowadził stosowne zastrzeżenie (tzw. notę copyright), zgodnie z art. 36 ustawy.